อบรมดับเพลิงอัคคีภัย
อบรมดับเพลิงอัคคีภัย

อบรมดับเพลิงอัคคีภัย

อบรมดับเพลิงอัคคีภัย ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 ได้กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการตามกฎกระทรวงฉบับนี้และสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 ขึ้นไปให้นายจ้างจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วย

1. การตรวจตรา

2. การอบรม

3. การรณรงค์

4. ป้องกันอัคคีภัย

5. การดับเพลิง

6. การอพยพหนีไฟ

7. การบรรเทาทุกข์

ภาคทฤษฎี

ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้

การแบ่งประเภทของเพลิง

จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย

การป้องกันแหล่งกำเนิด
ของการติดไฟ

วิธีการดับเพลิง
ชนิดต่าง ๆ

เครื่องมือดับเพลิงชนิดต่าง ๆ

วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยและการประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบกิจการ

ภาคปฏิบัติ

A

1) ฝึกดับเพลิงประเภท เอ ด้วยการใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้าย
ได้ที่ใช้น้ำสะสมแรงดัน หรือสารดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท เอ

B

2) ฝึกดับเพลิงประเภท บี ด้วยการใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้สาร ดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ โฟม ผงเคมีแห้ง หรือสารดับเพลิงที่สามารถ
ดับเพลิงประเภทบี

c

3) ฝึกดับเพลิงประเภท ซี ด้วยการใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้สาร ดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้ง หรือสารดับเพลิงที่สามารถ
ดับเพลิงประเภท ซี

4) ฝึกดับเพลิง โดยใช้สายฉีดน้ำดับเพลิง

ทำไมต้อง อบรมกับเรา

อบรมดับเพลิงอัคคีภัย ขั้นต้น หลักสูตรมาตรฐานระดับสากล
ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ

ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการ และ คุ้มครองแรงงาน ให้เป็นหน่วยฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯ เลขที่ใบอนุญาต เลขที่ ๑๓ – ๖๖ – ๐๐๖

ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองฯ URS

ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองฯ URS

ใบอนุญาต ให้เป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๖-๐๐๖๑

ใบอนุญาต
ให้เป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๖-๐๐๖๑

ใครบ้างที่ต้องมาอบรม

การอบรมความปลอดภัยถือเป็นกฎหมายที่ต้องปฎิบัตินายจ้างจะต้องจัดอบรมความปลอดภัยให้กับลูกจ้างซึ่งความหมายของลูกจ้างตาม พรบ.ความปลอดภัย 2554 นั้นไม่ได้หมายถึงลูกจ้างในองค์กรแต่หมายถึงบุคคลทุกคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียให้กับองค์กรนั้นๆ ดังนั้นการฝึกอบรมความปลอดภัยนายจ้างจะต้องดำเนินการอบรมให้กับ

1. ลูกจ้างทุกคนในองค์กรของตนเอง

2. ผู้รับเหมา

3. ผู้มาเยี่ยมชม หรือแขกในองค์กร

กลุ่มบุคคล 3 กลุ่มนี้หากเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่โรงงานหรือภายในบริษัทของเรานายจ้างจะต้องมีส่วนในความผิดและรับผิดชอบตามกฎหมาย 

การฝึกอบรมความปลอดภัยควรจัดฝึกอบรมให้พนักงานหรือลูกจ้างทุกคนนั้นทราบถึงความเสี่ยงอันตรายต่างๆเพื่อที่จะได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายและข้อห้ามต่าง ๆ ป้ายเตือนอันตราย และ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย PPE ที่ต้องสวมใส่เป็นต้น

ให้บริการทั้ง Public และ Inhouse

เราพร้อมให้คำปรึกษา และ มอบคำแนะนำหลักสูตรดี ๆ ให้กับคุณ โทร : 033-166121

อบรมดับเพลิงอัคคีภัย ขั้นต้น

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 จึงกำหนดให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบกิจการรับการอบรมดับเพลิงขั้นต้น

อบรมหลักสูตรดับเพลิง ขั้นต้น (Basic Fire Fighting Training)

เรียนรู้หลักการ ทำความเข้าใจหลักการของไฟ สาเหตุของเพลิงไหม้และวิธีการป้องกันระงับอัคคีภัยอย่างถูกต้อง

วิธีใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกต้อง

อบรมดับเพลิงอัคคีภัย ได้เรียนรู้วิธีใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกต้องและปลอดภัย

บทความและข้อมูลข่าวสาร ทั้งหมด

  • All Post
  • Uncategorized

สถานที่อบรม

© Copyright By เซฟตี้อินไทย - 2022